NHỮNG MỐC SON LỊCH SỬ CHÓI LỌI TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG 93 NĂM CỦA ĐẢNG

Điểm lại những mốc son lịch sử chói lọi của Đảng Cộng sản Việt Nam trên chặng đường 93 năm, chúng ta càng tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, càng thêm tin yêu Đảng ta, quyết tâm làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng đất nước ta “Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu./.

 Cách đây 93 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta.

* Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử

 Cách đây 93 năm, từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930, tại Hương Cảng (Hồng Kông) Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản là: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Là kết quả của sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sỹ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc; là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

* Đảng lãnh đạo giành chính quyền cách mạng về tay Nhân dân

 Đứng trước vận mệnh “ngàn cân treo sợi tóc” của dân tộc và thời cơ cách mạng chín muồi, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân đứng lên giành chính quyền bằng cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945, lập ra Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Cách mạng Tháng Tám thắng lợi đã đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình; củng cố vững chắc địa vị lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

* Đảng lãnh đạo Nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi

 Sau khi bị lật đổ quyền cai trị trên toàn cõi Đông Dương, thực dân Pháp với sự che chở của quân Anh, đã âm mưu quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Ngày 23/9/1945, thực dân Pháp chiếm Sài Gòn, mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam lần thứ 2. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng lại đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp. Qua 9 năm trường kỳ kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta đã giành được những thắng lợi to lớn, giữ vững chính quyền nhân dân non trẻ, đánh đuổi thực dân Pháp, lập lại hòa bình ở miền Bắc. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm Châu, chấn động địa cầu” là minh chứng hùng hồn cho sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng.

* Đảng lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược

 Sau khi lập lại hòa bình ở miền Bắc, Đảng lãnh đạo nhân dân khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế, bắt đầu công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ở miền Nam, đế quốc Mỹ hất cẳng thực dân Pháp, chính thức xâm lược Việt Nam dưới chế độ “thực dân kiểu mới”. Cùng với việc lãnh đạo nhân dân xây dựng CNXH ở miền Bắc, Đảng lãnh đạo nhân dân thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở miền Bắc là chúng ta đã thiết lập được một cơ sở chính trị, xã hội của chế độ xã hội chủ nghĩa, bước đầu xây dựng nền kinh tế mới, góp phần hậu thuẫn vững chắc cho cách mạng miền Nam. Thắng lợi to lớn trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân là Đại thắng mùa Xuân năm 1975, với chiến thắng 30-4 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, ghi thêm một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam.

* Đảng lãnh đạo Nhân dân thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước

Non sông thu về một mối, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước. Sự nghiệp đổi mới toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội do Đảng khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986, đã được sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân. Qua 37 năm thực hiện công cuộc đổi mới, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay” - một kỳ tích trong bối cảnh nước ta đứng trước bề bộn những khó khăn và tình hình thế giới có nhiều biến động mạnh mẽ, phức tạp. Điểm lại những mốc son lịch sử chói lọi của Đảng Cộng sản Việt Nam trên chặng đường 93 năm, chúng ta càng tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, càng thêm tin yêu Đảng ta, quyết tâm làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng đất nước ta “Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu./.

(Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghĩa Đàn tổng hợp)

Các tin khác

BTV Huyện ủy Nghĩa Đàn họp phiên thường kỳ tháng 3 năm 2023

Đại hội Công đoàn khối Đoàn thể huyện Nghĩa Đàn khóa XXIII

Đoàn xã Nghĩa Thành tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên mới

Chúc mừng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân ngày 26/3

Thường trực Huyện ủy họp về công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ

Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Nghĩa Lộc

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới lớp thứ nhất năm 2023

Hội nghị Báo cáo viên định kỳ tháng 2 năm 2023