Chỉ thị số 04 - CT/HU về tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện

Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, đảm bảo sát hợp với đặc điểm, tình hình ở địa phương mình

 Ngày 19/4//2022, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Chỉ thị số 04 - CT/HU về tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện. BBT đăng trích nội dung cơ bản của Chỉ thị:

 1, Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền

 a) Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, đảm bảo sát hợp với đặc điểm, tình hình ở địa phương mình. Xác định đây là chương trình có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc; xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thường xuyên, liên tục.

 b) Nâng cao ý thức, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đối với công tác xây dựng nông thôn  mới; phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, khơi dậy ý chí chủ động, tự lực vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước và xã hội.

 c) Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sự tham gia của các đoàn thể chính trị-xã hội; cần chú trọng phát huy vai trò của Bí thư chi bộ, xóm trưởng, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các đoàn thể, thôn, già làng, người có uy tín, cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và gương mẫu thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương; vai trò của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện, Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành đối với địa phương được phân công phụ trách.

 2, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện và cấp xã

 Hàng năm, tiến hành rà soát, đánh giá các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí ban hành tại Quyết định số 318, 319, 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản của UBND tỉnh Nghệ An. Từ đó, đề ra kế hoạch, lộ trình, giải pháp, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể. Sự phân công phải đảm bảo nguyên tắc một tiêu chí phải có một cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm chủ trì; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội với kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao; xem đây là tiêu chí quan trọng trong công tác đánh giá cán bộ hằng năm.

 3, Về nguồn lực

 a) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương xây dựng nông thôn mới bảo đảm thực chất, hiệu quả, bền vững; không bệnh thành tích, không làm phát sinh nợ đọng, không huy động quá sức dân và tạo được sự đồng thuận của người dân.

 b) Bố trí, lồng ghép các nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu của Chương trình đã đề ra, xây dựng nông thôn mới phải gắn kết chặt chẽ với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình, dự án khác trên địa bàn huyện. Tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới, đảm bảo đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, lãng phí; ưu tiên đầu tư cho các địa phương nằm trong kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025.

 c) Tiếp tục tích cực kêu gọi, động viên các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện chung tay đóng góp, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức linh hoạt, thiết thực, minh bạch.

 4, Về sản xuất nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới

 a) Xây dựng Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, ưu tiên cây con chủ lực. Đẩy mạnh thu hút, liên kết trong sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững với quy mô lớn theo hướng hàng hóa, tạo nhiều sản phẩm có thế mạnh của từng địa phương; thực hiện có hiệu quả chủ trương xây dựng vườn chuẩn nông thôn mới.

 Củng cố, đẩy mạnh thành lập và phát triển hợp tác xã kiểu mới; rà soát, đánh giá và định hướng các hợp tác xã hiện có trên địa bàn đảm bảo hoạt động có hiệu quả thực chất. Tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tăng cường xúc tiến, quảng bá sản phẩm, kết nối cung - cầu, đảm bảo thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm OCOP.

 b) Tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, thực hiện đầy đủ các chính sách về nông nghiệp đã ban hành. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời chính sách đủ mạnh để khuyến khích việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật, phát triển các mô hình kinh tế liên kết, hợp tác xã.

 5, Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm đảm bảo chính xác, dân chủ, công khai, công bằng. Thực hiện phân loại hộ nghèo theo từng nhóm nguyên nhân để có giải pháp hỗ trợ phù hợp hoặc đề xuất các chính sách, cơ chế ưu tiên cho nhóm đối tượng hộ nghèo. Tăng cường hỗ trợ đào tạo nghề gắn với tạo việc làm.

 6, Quan tâm tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân thực hiện các nội dung về phát triển y tế, văn hóa, xã hội, môi trường; cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống; bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tích cực phòng, chống các tệ nạn ở nông thôn.

 7, Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ; thanh, kiểm tra, giám sát các xã, xóm, thôn, bản trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục phân công các ban, ngành cấp huyện trực tiếp giúp đỡ các địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với hình thức thiết thực, linh hoạt…

(Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghĩa Đàn tổng hợp)

Các tin khác

Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn làm việc với Đảng ủy xã Nghĩa Sơn

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An: Giao ban công tác kiểm tra, giám sát

Bí thư Đoàn xã gương mẫu, nhiệt huyết, trách nhiệm

Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Hội nghị giao nhiệm vụ Diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Nghĩa Đàn năm 2023

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VIẾT CHÍNH LUẬN VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG LẦN THỨ BA, NĂM 2023

Lan toả hình ảnh quê hương, con người Nghĩa Đàn trên báo Nghệ An

Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn làm việc với Đảng ủy xã Nghĩa Thành