Nghị quyết số 01 – NQ/HU về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 07/5/2021 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết số 01 – NQ/HU về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 – 2025

.  Nội dung cơ bản của Nghị quyết như sau:

  1. Mục tiêu

            - Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận rộng rãi trong toàn xã hội làm động lực to lớn cho sự phát triển.

            - Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phù hợp với tình hình mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, sứ mệnh của mình; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội để góp phần xây dựng Nghĩa Đàn thành huyện nông thôn mới, từng bước trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Nghệ An như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 29 đề ra.

            - Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận và đoàn thể các cấp đảm bảo phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, tận tụy, tâm huyết, năng động và sáng tạo, nhất là năng lực vận động, tổ chức phong trào quần chúng.

  1. Một số chỉ tiêu chủ yếu

- Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp cơ sở có 20% đơn vị được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đơn vị xếp loại yếu kém. Trên 80% số ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

            - Giới thiệu kết nạp đảng viên mới: từ 160 - 180 đồng chí/năm.

            - 100% cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, ít nhất 70% đoàn viên, hội viên được học tập các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp trên.

            - Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên đến năm 2025 tăng ít nhất 1%.

            - Đến năm 2025, có 100% cán bộ của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp huyện và cán bộ đứng đầu các tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp xã có trình độ chuyên môn đại học và có trình độ trung cấp lý luận chính trị (trừ một số tổ chức có tính đặc thù).

- 100% các cơ sở, chi đoàn, chi hội có các công trình, phần việc tham gia có hiệu quả xây dựng nông thôn mới.

  1. Nhiệm vụ, giải pháp

3.1. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể 

3.2. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và từng đoàn thể trong tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn tại địa phương

* Mặt trận Tổ quốc

            Tập trung tuyên truyền, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ lớn và các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào Chung tay xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững ở từng địa phương. Kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp Nhân dân đến các tổ chức đảng và chính quyền các cấp để xem xét, giải quyết. Chú trọng phát huy tốt vai trò, sức mạnh và bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo. Tăng cường vận động, tranh thủ và phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, của các chức sắc tôn giáo trên địa bàn.

            * Các đoàn thể chính trị - xã hội

            Phát huy và thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong việc đoàn kết, tập hợp và động viên đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mỗi đơn vị, địa phương. Trong đó, tập trung tổ chức và tham gia có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Làm nòng cốt trong việc hỗ trợ và giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và đảm bảo yên dân trong từng cộng đồng dân cư.

  1. Củng cố tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp
  2. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, sự phối hợp của chính quyền đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Các tin khác

Nghị quyết số 02 - NQ/HU về phát huy truyền thống văn hóa, con người Nghĩa Đàn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới

Nghị quyết số 01 – NQ/HU về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 – 2025