Ngành tuyên giáo Nghĩa Đàn không ngừng đổi mới, sáng tạo trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Thực hiện phương châm, Tuyên giáo “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”. Trong những năm qua hoạt động của ngành Tuyên giáo Nghĩa Đàn có nhiều đổi mới tích cực

Trong quá trình hoạt động, để tiến tới thành lập Đảng CS VN, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác tuyền bá CN Mác Lê nin, tư tưởng, đường lối cách mạng vào trong nước, vào các tầng lớp nhân dân. Và chính những hoạt động đó của Người đã đặt nền móng đầu tiên cho công tác tuyên truyền, tuyên giáo của Đảng; định hình sứ mệnh đi trước, mở đường của công tác tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

 

Cách đây 91 năm, ngày 01/8/1930, nhân kỷ niệm ngày quốc tế chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng, tiền thân của Ban Tuyên giáo Trung ương ngày nay đã xuất bản cuốn tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1/8”. Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, thổi bùng ngọn lửa đấu tranh cách mạng; nhiều hoạt động mít tinh, biểu tình cách mạng của nhân dân liên tiếp diễn ra khắp cả nước với khí thế và tính chất mới. Vị trí, vai trò sức mạnh của công tác tuyên truyền được khẳng định và đi vào lịch sử cách mạng  VN. Từ đó ngày 01/8 trở thành mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày Truyền thống công tác Tư tưởng - Văn hóa. Sau khi Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày Truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Trải qua 91 năm xây dựng và phát triển, công tác tuyên giáo thực sự đã trở thành một trong những lĩnh vực trọng yếu của Đảng, luôn gắn liền với quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng. Trong từng giai đoạn lịch sử, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng đã thay đổi tên gọi và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, nhưng bản chất và sứ mệnh lịch sử không thay đổi. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo không ngừng phát triển, ngày càng trưởng thành theo mỗi bước đi lên của sự nghiệp cách mạng với truyền thống vẻ vang, đó là: “kiên trung, sắt son một lòng gắn bó với Đảng, với cách mạng; đoàn kết, sáng tạo, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Thực hiện phương châm, Tuyên giáo “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”. Trong những năm qua hoạt động của ngành Tuyên giáo Nghĩa Đàn có nhiều đổi mới tích cực. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và hệ thống tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu giúp Cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tích cực chủ động tham mưu cấp uỷ Đảng lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới các khâu trong tổ chức học tập, quán  triệt các nghị quyết, sơ tổng kết các chủ trương. Đặc biệt trong điều kiện đặc biệt “vừa phòng chống đại dịch Covid 19 vừa phát triển KT-XH, xây dựng HTCT”, ngành Tuyên giáo với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả như tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tuyến, phát huy tối đa hệ thống FM cơ sở và loa phát thanh các khối, xóm, làng, tuyên truyền thông qua nhiều nhóm nhỏ, thông qua mạng xã hội, nhất là thông qua các video clip để tuyên tuyên truyền, tạo sự lan tỏa về CHỉ thị số 05 – CT/TW, biên soạn, cụ thể hóa những nội dung thông tin chủ yếu gửi đến các đảng viên và phát trên FM, đăng tải trên Trang Thông tin Nghĩa Đàn, làm bài thu hoạch sau học tập các Nghị quyết với hình thức trắc nghiệm...; theo từng thời điểm, đã chủ động thông tin, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền kịp thời, không để bị động, bất ngờ. Chủ động tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh rõ nội dung, hiệu quả...Việc triển khai thực hiện công tác tư tưởng một cách đồng bộ, với những cách làm đa dạng, thiết thực đã tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của huyện trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh; thực hiện tốt việc phòng chống đại dịch COVID -19…

Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng năm nay trong bối cảnh tình hình đại dịch trên thế giới, khu vực, trong nước đang diễn biến hết sức phức tạp; yêu cầu về công tác tuyên giáo ngày càng cao hơn. Chính vì vậy, trong thời gian tới ngành Tuyên giáo huyện nhà tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục thuyết phục trong tuyên truyền. Công tác tư tưởng phải gắn với toàn bộ quá trình xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tham gia tích cực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện; phải hướng tới khuyến khích cái mới, cái tiến bộ, phát huy được truyền thống yêu nước, văn hóa và cách mạng của quê hương; củng cố vững chắc tinh thần đoàn kết, sự thống nhất cao trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX đề ra. Tập trung tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trước những khó khăn, thách thức nội tại của huyện nhà, từ đó phát huy nội lực, ý chí khát vọng phấn đấu trở thành huyện NTM và là trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào năm 2025.

Xác định công tác tư tưởng là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, trong đó ngành Tuyên giáo là cơ quan tham mưu trực tiếp cho Đảng bộ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa trong đó tập trung: Chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, định hướng thông tin để tạo sự thống nhất trong Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về những kết quả đạt được qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa 13) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện; tuyên truyền, giới thiệu chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục tuyên truyền đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, trách nhiệm của mỗi người dân để góp phần giữ vững những thành quả và từng bước đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của ngành; trân trọng những thành tựu, kết quả mà ngành đã đạt được và thấy rõ hơn những yêu cầu đặt ra ngày càng cao trong thời gian tới; phát huy hiệu quả cao nhất vai trò, vị trí là một trong những công tác trọng yếu của Đảng./.

Các tin khác

Trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Huyện Nghĩa Đàn lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020- 2025

Tuyên ngôn độc lập: Sự kế thừa, phát triển những giá trị tư tưởng tiến bộ của thời đại

Trao giải Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021

Ngành tuyên giáo Nghĩa Đàn không ngừng đổi mới, sáng tạo trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Tọa đàm kỷ niệm 91 năm Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

KỲ HỌP THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NGHĨA HỘI KHOÁ XX, NHIỆM KỲ 2021-2026