Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu

Căn cứ Nghị quyết số 85/2014/QH13, ngày 28/11/2014 của Quốc hội, huyện Nghĩa Đàn có 22 vị thuộc diện được lấy phiếu tín nhiệm. Tuy nhiên, căn cứ Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14, ngày 2/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 3 vị mặc dù do HĐND huyện bầu nhưng thời gian đảm nhận chức vụ hiện tại liên tục chưa đủ 9 tháng, tính đến thời điểm tổ chức kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm nên không thuộc diện được lấy phiếu lần này.

  Sáng 20/12, HĐND huyện đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cụ thể như sau:

 1. Bà: Lại Thị Bích Liên – Phó chủ tịch HĐND huyện 

           + Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu, chiếm 88,9% tổng số đại biểu HĐND.

          + Số phiếu tín nhiệm:  4 phiếu, chiếm 11,1% tổng số đại biểu HĐND

           + Số phiếu tín nhiệm thấp:  0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND

 1. Ông Trương Minh Hoài – Phó chủ tịch HĐND huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu, chiếm 52,8 % tổng số đại biểu HĐND.

           + Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu, chiếm 33,3% tổng số đại biểu HĐND

           + Số phiếu tín nhiệm thấp:  5 phiếu, chiếm 13,9% tổng số đại biểu HĐND

 1. Ông Vũ Ngọc Thảo – Trưởng ban kinh tế - xã hội HĐND huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu, chiếm 94,4% tổng số đại biểu HĐND

           + Số phiếu tín nhiệm:  2 phiếu, chiếm 5,6% tổng số đại biểu HĐND

           + Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND

 1. Ông Lê Thái Hùng – Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu, chiếm 97,2% tổng số đại biểu HĐND

           + Số phiếu tín nhiệm:  1 phiếu, chiếm 2,8% tổng số đại biểu HĐND

           + Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND

 1. Ông Lê Hồng Sơn– Chủ tịch UBND huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu, chiếm 88,9% tổng số đại biểu HĐND.

           + Số phiếu tín nhiệm:  4 phiếu, chiếm 11,1% tổng số đại biểu HĐND

           + Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND

 1. Ông Võ Tiến Sỹ, Phó chủ tịch UBND huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu, chiếm 100% tổng số đại biểu HĐND

           + Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND

           + Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND

 1. Ông Phan Văn Bình – Phó chủ tịch UBND huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu, chiếm 97,2% tổng số đại biểu HĐND.

           + Số phiếu tín nhiệm: 1 phiếu, chiếm 2,8% tổng số đại biểu HĐND

           + Số phiếu tín nhiệm thấp:  0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND

 1. Ông Phạm Đức Thắng, Chánh văn phòng HĐND- UBND huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu, chiếm 63,9% tổng số đại biểu HĐND

           + Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu, chiếm 36,1% tổng số đại biểu HĐND

           + Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND

 1. Ông Phạm Tuấn Sơn, Ủy viên UBND huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu, chiếm 97,2% tổng số đại biểu HĐND

           + Số phiếu tín nhiệm:  1 phiếu, chiếm 2,8 % tổng số đại biểu HĐND

           + Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND

 1. Bà Trương Thị Vân Anh, ủy viên UBND huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu, chiếm 58,3% tổng số đại biểu HĐND.

           + Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu, chiếm 41,7% tổng số đại biểu HĐND

           + Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND

 1. Ông Nguyễn Xuân Tăng, Ủy viên UBND huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu, chiếm 69,4% tổng số đại biểu HĐND

          + Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu, chiếm 30,6% tổng số đại biểu HĐND

          + Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND

 1. Ông Nguyễn Văn Nghề, Ủy viên UBND huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu, chiếm 58,3% tổng số đại biểu HĐND

           + Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu, chiếm 38,9% tổng số đại biểu HĐND

           + Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu, chiếm 2,8% tổng số đại biểu HĐND

 1. Ông Lâm Văn Thắng, Ủy viên UBND huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu, chiếm 94,4% tổng số đại biểu HĐND

           + Số phiếu tín nhiệm: 2 phiếu, chiếm 5,6 % tổng số đại biểu HĐND

           + Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND

 1. Ông Lê Huy Hòa, Ủy viên UBND huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu, chiếm 52,8% tổng số đại biểu HĐND

           + Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu, chiếm 47,2% tổng số đại biểu HĐND

           + Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND

 1. Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên UBND huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu, chiếm 100% tổng số đại biểu HĐND

           + Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND

           + Số phiếu tín nhiệm thấp: 0  phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND

 1. Ông Vi văn Tuyên, Ủy viên UBN huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu, chiếm 63,9% tổng số đại biểu HĐND

          + Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu, chiếm 33,3% tổng số đại biểu HĐND.

        + Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu, chiếm 2,8% tổng số đại biểu HĐND

 1. Bà Văn Thị Hồng Lam, ủy viên UBND huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu, chiếm 60,1% tổng số đại biểu HĐND

           + Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu, chiếm 33,3% tổng số đại biểu HĐND

           + Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu, chiếm 5,6% tổng số đại biểu HĐND

 1. Ông Nguyễn Đức Cường, Ủy viên UBND huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu, chiếm 100% tổng số đại biểu HĐND

           + Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND

           + Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND

 1. Ông Hoàng Song Tùng, Ủy viên UBND huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu, chiếm 88,9% tổng số đại biểu HĐND

           + Số phiếu tín nhiệm: 4 phiếu, chiếm 11,1 % tổng số đại biểu HĐND

           + Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu, chiếm % tổng số đại biểu HĐND

Hoàng Hằng  -  Minh Thái ( Đài Nghĩa Đàn )

 

 

 

 

Các tin khác

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cứ tri Nghĩa Đàn

Đồng chí Lê Hồng Sơn kiểm tra cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn

UBND huyện làm việc với các xã, thị trấn về công tác xây dựng xã chuẩn Quốc gia về y tế

Phiên họp định kỳ UBND huyện quí 1

Đồng chí Lê Hồng Sơn kiểm tra một số công trình ách yếu trên địa bàn

Nghĩa Đàn thăm, gặp mặt đầu xuân tại Như Xuân (Thanh Hóa)

UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với UB MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội

Đồng chí Phan Tiến Hải kiểm tra công tác làm việc đầu năm tại tại các xã