Cập nhật kiến thức cho 110 cán bộ thuộc đối tượng 4

Thông qua bồi dưỡng cập nhật kiến thức sẽ góp phần nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới.

    Sáng 29/10, Huyện ủy Nghĩa Đàn phối hợp với trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 110 cán bộ thuộc đối tượng 4  là trưởng phó các ban ngành đoàn thể cấp huyện, phó bí thư Đảng ủy, phó chủ tịch UBND, chủ tịch Ủy Ban MTTQ 25 xã, thị trấn.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

    Trong thời gian 3 ngày, các học viên được tiếp thu các chuyên đề: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân, vấn đề xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam; Những vấn đề trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về phát triển văn hóa, xã hội trong thời kỳ CNH - HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế; Kiến thức kỹ năng và 1 số vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác lãnh đạo quản lý hiện nay; Những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh trong thời đại ngày nay; Nhận thức về chủ trương "Phát triển kinh tế - nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên CNXH"...

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng

   Thông qua bồi dưỡng cập nhật kiến thức sẽ góp phần nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới.

Minh Thái ( Đài Nghĩa Đàn )

 

Các tin khác

Sơ kết công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm

MTTQ Việt Nam huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị lần thứ 2

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn mở rộng

Nghĩa Đàn quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

UBKT tỉnh ủy Nghệ An giao ban công tác kiểm tra giám sát cụm số 3

Chúc mừng ngày thành lập Hội Cựu giáo chức Việt Nam

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021

Nâng cao công tác truyền thông báo chí cho đội ngũ tuyên giáo Nghĩa Đàn