7 công việc công chức không được làm năm 2019

Là những người giữ vai trò là công bộc của Nhân dân, cán bộ, công chức phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về những công việc không được làm. Cụ thể, đó là những công việc gì?

1 - Thành lập, quản lý doanh nghiệp

Cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị không được thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và hợp tác xã.

Trên đây là nội dung được quy định tại Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Phòng, chống tham nhũng 2005 (có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2019) và Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2019).


2 - Thành lập bệnh viện tư, trường học tư

Cũng giống như việc thành lập, quản lý doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức cũng không được thành lập các trường học tư, bệnh viện tư và các tổ chức nghiên cứu khoa học tư.

Quy định này vẫn sẽ được áp dụng đến hết ngày 30/6/2019 theo Luật Phòng chống tham nhũng 2005. Tuy nhiên, từ ngày 01/07/2019, theo Luật Phòng chống tham nhũng 2018, quy định này đã được lược bỏ.


3 - Tham gia bán hàng đa cấp

Ngoài các công việc nêu trên theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng, cán bộ, công chức cũng là đối tượng không được tham gia bán hàng đa cấp.

Trên đây là quy định tại điểm đ, khoản 2 Điều 28 Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ.


4 - Làm luật sư

Theo khoản 4 Điều 17 của Luật Luật sư 2006, sửa đổi bởi Luật Luật sư 2012 thì một trong những trường hợp không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư là người đang là cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.


5 - Kinh doanh trong lĩnh vực mình quản lý

Luật Phòng chống tham nhũng 2005 quy định, cán bộ, công chức, viên chức không được kinh doanh trong lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong một thời hạn nhất định.

Luật Phòng chống tham nhũng 2018 chỉ cấm cán bộ, công chức, viên chức thành lập, giữ chức danh quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định.


6 - Góp vốn vào doanh nghiệp có ngành nghề trực tiếp quản lý

Trường hợp cán bộ, công chức là người đứng đầu, cấp phó trong cơ quan Nhà nước thì không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý Nhà nước.

Đây là quy định tại khoản 4 Điều 20 Luật Phòng chống tham nhũng 2018.


7 - Làm tư vấn về những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết

Cán bộ, công chức, viên chức không được làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật Nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình hoặc mình tham gia giải quyết.

Đây là nội dung được quy định trong cảc Luật Phòng chống tham nhũng 2005 và Luật Phòng chống tham nhũng 2018.

Trên đây là 7 công việc công chức không được làm năm 2019. Sở dĩ, việc quy định công chức không được làm một số công việc như nêu trên được coi là một trong những biện pháp nhằm phòng, chống tham nhũng.

                                                           Theo luatvietnam.vn

Các tin khác

Thông báo lấy ý kiến về kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí của xã Nghĩa Trung hoàn thành xây dựng NTM

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên các xóm, khối trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn

Hướng dẫn qui trình bầu cử xóm trưởng, khối trưởng

Phụ lục các xóm đổi tên của huyện Nghĩa Đàn

Phụ lục các khối, xóm sáp nhập của huyện Nghĩa Đàn

Nghị quyết số 08/NQ - HĐND tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên các khối, xóm

Triển khai cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam

Tìm người thân cho bệnh nhân hôn mê